നന്മനിറഞ്ഞ നിൻ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ …

എം. സി. ആർ. ഡി. നവജ്യോതി സ്‌കൂൾ ക്രിതുമസ് ആഘോഷത്തിൽ Providence Mission Voice Kumbanad അവതരിപ്പിച്ച ഒരു മനോഹര ഗാനം

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *